Nexa Rust sans black

NUMER Z PARAGONU

ADRES E-MAIL

NUMER TELEFONU

kliknij, aby zobaczyć gdzie się

znajduje  numer paragonu

Akceptuję regulamin loterii promocyjnej pod nazwą „Kawa z mlekiem zagęszczonym”

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z realizacją loterii promocyjnej pod nazwą „Kawa z mlekiem zagęszczonym” przez administratora danych: First Line Polska sp. z o.o. w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedzia 2A tel.: 225080180, adres e-mail: dane@1stline.pl. Rozumiem, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. >>

* Wszystkie pola formularza zgłoszeniowego są obowiązkowe

ZAZNACZ PRODUKT PROMOCYJNY

I WPISZ ILOŚĆ

WEŹ UDZIAŁ

GOSTYŃSKIE MLEKA

ZAGĘSZCZONE NIESŁODZONE

KAWY MARKI

ASTRA

* W losowaniu nagrody głównej biorą udział tylko zgłoszenia zawierające produkty SM Gostyń, mleka zagęszczone niesłodzone z niebieskim korkiem oraz mleka zagęszczone niesłodzone z białym korkiem

Weź udział w Loterii od 27.05.2018 r. do 23.09.2018 r. Pamiętaj zachowaj zgłoszone dowody zakupu.

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą
„Kawa z mlekiem zagęszczonym


§ 1 Nazwa Loterii


Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą: „Kawa z mlekiem zagęszczonym” (zwana dalej „Loterią”).


§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię


Organizatorem Loterii jest First Line Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000348260, posiadająca kapitał zakładowy 105.000,00 złotych, NIP 123-12-09-054, zwana dalej „Organizatorem”.


§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym jest urządzana Loteria;

Czas trwania Loterii;

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii


 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz.165), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.

 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 27 maja 2018 r. i kończy się ostatecznie 21 lutego 2019 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).

 4. Okres sprzedaży promocyjnej i okres przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 27 maja 2018 r. i kończy się 23 września 2018 r. (dalej „Okres promocyjny”).

 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, w skład której wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia
  o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i Regulaminu,
  w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem
  i prowadzeniem Loterii. Komisja jest powołana przez Organizatora i działa na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”).

 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii.

 7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych,
  jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.

 8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.

 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.

 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii,
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 11. W Loterii nie mogą wziąć udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora, Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu z siedzibą w Gostyniu, KRS: 0000039485 oraz Poznańskiej Palarni Kawy „Astra” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000079956. Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.


§ 4 Zasady prowadzenia Loterii


 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o których mowa w ust. 2 poniżej, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

 2. Loterią objęte są produkty :

  1. gostyńskie mleko zagęszczone niesłodzone wymienione poniżej:

   • Mleko zagęszczone niesłodzone gostyńskie 7,5% 1kg

   • Mleko zagęszczone niesłodzone gostyńskie 7,5% 500g

   • Mleko zagęszczone niesłodzone gostyńskie 7,5% 500g TPA

   • Mleko zagęszczone niesłodzone gostyńskie 7,5% 350g

   • Mleko zagęszczone niesłodzone gostyńskie 7,5% 200g

   • Mleko zagęszczone niesłodzone gostyńskie light 4% 500g

   • Mleko zagęszczone gostyńskie light z błonnikiem 4% 500g

   • Mleko zagęszczone niesłodzone gostyńskie light z magnezem 4% 500g

   • Mleko zagęszczone niesłodzone gostyńskie light z magnezem 4% 350g

   • Mleko zagęszczone niesłodzone gostyńskie light 4% 200g

  2. Wszystkie kawy marki Astra

(zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”). W Loterii nie bierze udziału Gostyńskie Mleko Zagęszczone Niesłodzone w puszce.

 1. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się
  w Okresie Promocyjnym. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.

 2. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki
  (dalej „Uczestnik”) w okresie wskazanym w §3 ust.4.

 1. Dokona co najmniej jednego dowolnego Produktu Promocyjnego;

 2. Zachowa oryginalny paragon fiskalny potwierdzający ww. zakup oraz opakowanie Produktu Promocyjnego;

 3. Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów (dalej „Zgłoszenie”).

 1. W celu dokonania Zgłoszenia do Loterii należy uzupełnić poprawnie oraz kompletnie formularz dostępny na stronie internetowej www.loteriakawazmlekiem.pl i wysłać go (zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej) do Organizatora. Wypełniając formularz należy zawrzeć następujące dane: adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, kolejny numer wydruku z paragonu fiskalnego (numer z paragonu) oraz wskazać na dostępnej na stronie internetowej liście, które Produkty Promocyjne widnieją na paragonie fiskalnym, wskazać liczbę zakupionych danych Produktów Promocyjnych zgodnie z funkcjonalnością strony. Podczas wypełniania formularza należy złożyć również oświadczenie o akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii. Przed wysłaniem Zgłoszenia Uczestnik winien potwierdzić poprawność zgłoszonych danych, gdyż tylko prawidłowo wskazane dane uprawiają do otrzymania nagrody.

 2. Po spełnieniu wymagań opisanych w ust.5 powyżej i wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na Stronie internetowej z informacją, czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora.

 3. Uczestnik, który spełnił warunki uczestnictwa w Loterii opisane w ust. 4 i dokonał prawidłowego Zgłoszenia zgodnie z ust. 5 otrzymuje 1 los w loterii za każdy zakupiony Produkt Promocyjny.

 4. Przyznane losy dedykowane są określonym losowaniom. Losy przyznane za zakup dowolnego (ale biorącego udział w Loterii) Gostyńskiego Mleka Zagęszczonego Niesłodzonego przyznawane są w losowaniu nagród opisanych w §5 ust. 2 pkt a) ppkt i), §5 ust. 2 pkt b) ppkt i), §5 ust. 2 pkt c) ppkt i) oraz § 5 ust. 2 pkt d). Losy przyznane za zakup dowolnej kawy Astra przyznawane są w losowaniu nagród opisanych w 5 ust. 2 pkt a) ppkt ii), §5 ust. 2 pkt b) ppkt ii), §5 ust. 2 pkt c) ppkt ii).

 5. Warunkiem przyznania wielokrotności losów jest poprawne oznaczenie w formularzu

liczby zakupionych na danym paragonie Produktów Promocyjnych.

 1. Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam paragon fiskalny ewentualna nagroda z tytułu tego paragonu fiskalnego przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu prawidłowemu zwycięskiemu Zgłoszeniu.

 2. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 27 maja 2018 r. i trwa do 23 września 2018 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora. O chwili przyjęcia Zgłoszenia decyduje jego wpływ na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia.

 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie: 3 (słownie: trzy) Nagrody Dzienne, 3 (słownie: trzy) Nagrody Tygodniowe, 1 (słownie: jedną) Nagrodę Miesięczną i 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną. Po przekroczeniu tej puli Zgłoszenia Uczestnika nie są uwzględniane w kolejnych losowaniach. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnym, adresowymi, IP itp. się posługuje w Loterii. Z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie dwóch Uczestników. Uczestnik może wygrać maksymalnie 8 (słownie: osiem) Nagród w Loterii.

 4. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.

 5. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega prawa do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie nieuprawnionych narzędzi programistycznych.

 6. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Zgłoszeń, w tym, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii lub usunąć jego Zgłoszenie z Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Zgłoszenie nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie i/lub Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia z naruszeniem postanowień Regulaminu. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 11 grudnia 2018 r.
  (tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora). Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii paragonów fiskalnych i kodów kreskowych z opakowań Produktów Promocyjnych.

 7. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz paragonów fiskalnych potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: First Line Polska sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A,
  02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 8 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej (w tym elektronicznej) bądź telefonicznie zgodnie z danymi przedstawionymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Brak możliwości kontaktu
  z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii.

 8. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

 1. jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują
  i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

 2. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów;

 3. potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup obejmujący wskazane na nim Produkty Promocyjne;

 4. zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup ich dotyczył oraz, że spełnia wymagania Regulaminu;

 5. data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 27 maja 2018 r. o godzinie 0:00:00.

 1. W Loterii uwzględniane są wyłącznie dowody zakupu w postaci paragonu fiskalnego.

 2. W razie utraty lub zniszczenia paragonu fiskalnego, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.

 3. Do Loterii może zgłosić się wyłącznie podmiot posiadający istniejący (a wskazany w Zgłoszeniu) adres e-mail oraz odpowiednio numer telefonu.

 4. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub na serwerze generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego lub je zlecającego.

 5. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ będzie to jedyna forma kontaktu oraz podstawa wydania nagrody w przypadku ewentualnej wygranej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem w skutek podania nieprawdziwych, niepoprawnych danych.


§ 5 Wartość puli nagród


 1. Wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 114 872,90 zł (słownie: sto czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i 90/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 422 (słownie: czterysta dwadzieścia dwie) sztuki.

 2. Nagrodami w Loterii są:

  1. Nagroda dzienna :

   1. W przypadku Zgłoszeń obejmujących Gostyńskie Mleko Zagęszczone Niesłodzone z niebieskim korkiem w postaci zestawu produktów SM Gostyń o wartości 20,00 zł (słownie: dwudziestu złotych i 00/100 ) brutto. Organizator przewidział 119 nagród w Loterii, po jednej w każdym losowaniu dziennym;

   2. W przypadku Zgłoszeń obejmujących Gostyńskie Mleko Zagęszczone Niesłodzone z białym korkiem w postaci zestawu produktów SM Gostyń o wartości 20,00 zł (słownie: dwudziestu złotych i 00/100 ) brutto. Organizator przewidział 119 nagród w Loterii, po jednej w każdym losowaniu dziennym;

   3. W przypadku Zgłoszeń obejmujących kawę Astra w postaci zestawu produktów kaw Astra o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100 ) brutto. Organizator przewidział 119 nagród w Loterii, po jednej w każdym losowaniu dziennym.

  2. Nagroda tygodniowa :

   1. W przypadku Zgłoszeń obejmujących Gostyńskie Mleko Zagęszczone Niesłodzone z niebieskim korkiem w postaci kompletu kawowego Ambition Tokyo 4 elementowy o wartości 29,90 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych i 90/100 ) brutto. Organizator przewidział 17 nagród w Loterii, po jednej w każdym losowaniu tygodniowy;

   2. W przypadku Zgłoszeń obejmujących Gostyńskie Mleko Zagęszczone Niesłodzone z białym korkiem w postaci kompletu kawowego Ambition Tokyo 4 elementowy o wartości 29,90 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych i 90/100 ) brutto. Organizator przewidział 17 nagród w Loterii, po jednej w każdym losowaniu tygodniowy;

   3. W przypadku Zgłoszeń obejmujących kawę Astra w postaci kompletu kawowego Ambition Tokyo 4 elementowy o wartości 29,90 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych i 90/100 ) brutto o. Organizator przewidział 17 nagród w Loterii, po jednej w każdym losowaniu tygodniowym.

  3. Nagroda miesięczna :

   1. W przypadku Zgłoszeń obejmujących Gostyńskie Mleko Zagęszczone Niesłodzone z niebieskim korkiem w postaci telewizora LED Full HD 42” o wartości 1  199,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100 ) brutto. Organizator przewidział 4 nagrody w Loterii, po jednej w każdym losowaniu miesięcznym;

   2. W przypadku Zgłoszeń obejmujących Gostyńskie Mleko Zagęszczone Niesłodzone z białym korkiem w postaci telewizora LED Full HD 42” o wartości 1  199,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100 ) brutto. Organizator przewidział 4 nagrody w Loterii, po jednej w każdym losowaniu miesięcznym;

   3. W przypadku Zgłoszeń obejmujących kawę Astra w postaci ekspresu ciśnieniowego Saeco Incanto AMF HD8914/09 o wartości 2050,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych i 00/100 ) brutto. Organizator przewidział 4 nagrody w Loterii, po jednej w każdym losowaniu miesięcznym.

  4. Nagroda główna:

   1. W przypadku Zgłoszeń obejmujących Gostyńskie Mleko Zagęszczone Niesłodzone z niebieskim korkiem w postaci samochodu Toyota Aygo o wartości 38.181,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych i 00/100 ) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 4.242.00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści dwa złote i 00/100 ). Łączna wartość nagrody głównej to 42.423,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote i 00/100 ). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) nagrodę główną w Loterii.

   2. W przypadku Zgłoszeń obejmujących Gostyńskie Mleko Zagęszczone Niesłodzone z białym korkiem w postaci samochodu Toyota Aygo o wartości 38.181,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych i 00/100 ) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 4.242.00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści dwa złote i 00/100 ). Łączna wartość nagrody głównej to 42.423,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote i 00/100 ). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) nagrodę główną w Loterii.


 1. Nagrody opisane w § 5 ust. 2 pkt a) wydawane są następujących konfiguracjach:

  1. W przypadku Zgłoszenia obejmującego Gostyńskie Mleko Zagęszczone Niesłodzone z niebieskim korkiem, możliwy do wygrania zestaw składa się z: 2 opakowań mleka zagęszczonego niesłodzonego gostyńskiego 7,5% 500g, 2 opakowań mleka zagęszczonego niesłodzonego gostyńskiego 7,5% 200g, mleka zagęszczonego niesłodzonego gostyńskiego light 4% 500g, 2 opakowań mleka zagęszczonego niesłodzonego gostyńskiego light 4% 200g.

  2. W przypadku Zgłoszenia obejmującego Gostyńskie Mleko Zagęszczone Niesłodzone z białym korkiem, możliwy do wygrania zestaw składa się z: mleka zagęszczonego niesłodzonego gostyńskiego 7,5% 350g, 2 opakowań mleka zagęszczonego niesłodzonego gostyńskiego 7,5% 500g, mleka zagęszczonego gostyńskiego light z błonnikiem 4% 500g, mleka zagęszczonego niesłodzonego gostyńskiego light z magnezem 4% 500g, mleka zagęszczonego niesłodzonego gostyńskiego light z magnezem 4% 350g.

 2. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inna ani wypłaty jej równowartości w gotówce ani przelewem bankowym.

 3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.


§ 6 Miejsce i termin losowań nagród

oraz miejsce i termin ogłaszania wyników


 1. Losowania odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A

w Warszawie.

 1. Losowanie nagród opisanych w §5 ust.2 pkt a) odbywa się w dniu roboczym następujących po dniu przyjmowania Zgłoszeń. Przykładowo losowanie spośród Zgłoszeń otrzymanych 27 maja 2018 r. odbywa się 28 maja 2018 r. Z zastrzeżeniem, że losowania z dni świątecznych, sobót i niedziel odbywają się w następującym po nich dniu roboczym, z wyjątkiem dni 30 maja, 31 maja, 1 czerwca, do których losowania odbywają się 4 czerwca 2018 r.

 2. Losowania nagród opisanych w §5 ust 2 pkt b):

  1. Pierwsze losowanie odbywa się w dniu 6 czerwca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 27 maja 2018 r. od godziny 00:00 do 3 czerwca 2018 r. do godziny 23:59:59.

  2. Drugie losowanie odbywa się w dniu 13 czerwca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 4 czerwca 2018 r. od godziny 00:00 do 10 czerwca 2018 r. do godziny 23:59:59.

  3. Trzecie losowanie odbywa się w dniu 20 czerwca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 11 czerwca 2018 r. od godziny 00:00 do 17 czerwca 2018 r. do godziny 23:59:59.

  4. Czwarte losowanie odbywa się w dniu 27 czerwca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 18 czerwca 2018 r. od godziny 00:00 do 24 czerwca 2018 r. do godziny 23:59:59.

  5. Piąte losowanie odbywa się w dniu 4 lipca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 25 czerwca 2018 r. od godziny 00:00 do 1 lipca 2018 r. do godziny 23:59:59.

  6. Szóste losowanie odbywa się w dniu 11 lipca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 2 lipca 2018 r. od godziny 00:00 do 8 lipca 2018 r. do godziny 23:59:59.

  7. Siódme losowanie odbywa się w dniu 18 lipca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 9 lipca 2018 r. od godziny 00:00 do 15 lipca 2018 r. do godziny 23:59:59.

  8. Ósme losowanie odbywa się w dniu 25 lipca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 16 lipca 2018 r. od godziny 00:00 do 22 lipca 2018r. do godziny 23:59:59.

  9. Dziewiąte losowanie odbywa się w dniu 1 sierpnia 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 23 lipca 2018 r. od godziny 00:00 do 29 lipca 2018 r. do godziny 23:59:59.

  10. Dziesiąte losowanie odbywa się w dniu 8 sierpnia 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 30 lipca 2018 r. od godziny 00:00 do 5 sierpnia 2018 r. do godziny 23:59:59.

  11. Jedenaste losowanie odbywa się w dniu 16 sierpnia 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 6 sierpnia 2018 r. od godziny 00:00 do 12 sierpnia 2018 r. do godziny 23:59:59.

  12. Dwunaste losowanie odbywa się w dniu 22 sierpnia 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 13 sierpnia 2018 r. od godziny 00:00 do 19 sierpnia 2018 r. do godziny 23:59:59.

  13. Trzynaste losowanie odbywa się w dniu 29 sierpnia 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 20 sierpnia 2018 r. od godziny 00:00 do 26 sierpnia 2018 r. do godziny 23:59:59.

  14. Czternaste losowanie odbywa się w dniu 5 września 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 27 sierpnia 2018 r. od godziny 00:00 do 2 września 2018 r. do godziny 23:59:59.

  15. Piętnaste losowanie odbywa się w dniu 12 września 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 3 września 2018 r. od godziny 00:00 do 9 września 2018 r. do godziny 23:59:59.

  16. Szesnaste losowanie odbywa się w dniu 19 września 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 10 września 2018 r. od godziny 00:00 do 16 września 2018 r. do godziny 23:59:59.

  17. Siedemnaste losowanie odbywa się w dniu 26 września 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 17 września 2018 r. od godziny 00:00 do 23 września 2018 r. do godziny 23:59:59.

 1. Losowania nagród opisanych w §5 ust 2 pkt c):

  1. Pierwsze losowanie odbywa się w dniu 28 czerwca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 27 maja 2018 r. od godziny 00:00 do 24 czerwca 2018 r. do godziny 23:59:59.

  2. Drugie losowanie odbywa się w dniu 2 sierpnia 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 25 czerwca 2018 r. od godziny 00:00 do 29 lipca 2018 r. do godziny 23:59:59.

  3. Trzecie losowanie odbywa się w dniu 30 sierpnia 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 30 lipca 2018 r. od godziny 00:00 do 26 sierpnia 2018 r. do godziny 23:59:59.

  4. Czwarte losowanie odbywa się w dniu 27 września 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 27 sierpnia 2018 r. od godziny 00:00 do 23 września 2018 r. do godziny 23:59:59.

 1. Losowanie nagród opisanych w §5 ust.2 pkt d) odbywa się 28 września 2018 r. spośród prawidłowych Zgłoszeń obejmujących Gostyńskie Mleko Zagęszczone przyjętych w Okresie promocyjnym.

 2. Po losowaniu nagród tygodniowych, miesięcznych i głównych losowane są Zgłoszenia rezerwowe. Do nagród tygodniowych i miesięcznych po dwa Zgłoszenia rezerwowe do każdej nagrody, oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie. Do nagród głównych po trzy Zgłoszenia rezerwowe do każdej nagrody głównej, oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze, drugie i trzecie.

 3. Każdemu Zgłoszeniu przypisany jest numer ID. W danym losowaniu numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do danej nagrody. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane a losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt c) wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do tego samego Uczestnika.

 4. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników Loterii postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń.

 5. Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości
  po zakończeniu procedury weryfikacji. Lista dostępna jest na www.loteriakawazmlekie.pl.§ 7 Warunki wydania Nagród


 1. Laureat w terminie 2 dni roboczych po dniu losowania w bezpłatnej rozmowie telefonicznej otrzymuje od Organizatora informację o wylosowaniu jego Zgłoszenia. W przypadku braku kontaktu ze Laureatem w tym terminie, Organizator ostatniego dnia tego terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS, w której informuje laureata o podjęciu ostatniej próby połączenia w kolejnym dniu roboczym, o treści: „Loteria Kawa z mlekiem zageszczonym: Twoje zgloszenie zostalo wylosowane. Podejmiemy ostatnia probe polaczenia telefonicznego z Toba w kolejnym dniu roboczym w godzinach 9:00-17:00. Organizator: First Line Polska sp. z o.o. z siedziba w Warszawie. Regulamin: www.loteria.kawazmlekiem.pl”. W rozmowie, o której mowa w niniejszym ustępie zwycięzca jednocześnie, otrzymuje informacje jakie warunki należy spełnić w procedurze weryfikacji i wydania nagrody.

 2. Laureaci nagród zobowiązani są do przesłania do Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust.1 powyżej, danych o których mowa w § 7 ust. 3. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te musza wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 9 dni roboczych od kontaktu przedstawiciela Organizatora, o którym mowa w ust.1 powyżej.

 3. Laureat zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora:

 1. własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe
  i adresowe laureata oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.loteriakawazmlekiem.pl oraz stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. W treści oświadczenia wskazuje on: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem, a także adres e-mail i numer telefonu wskazane w Zgłoszeniu oraz składa podpis. Dodatkowo dla nagrody głównej wskazuje rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo.

 2. oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

 3. kod kreskowy z opakowania Produktu Promocyjnego zgłoszonego w ramach zwycięskiego Zgłoszenia.

 1. Laureaci są zobowiązani do przesłania dokumentów opisanych w ust. 3 listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: First Line Polska sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2 A,
  02-737 Warszawa.

 2. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.

 3. Przesłanie przez laureata dokumentów niespełniających wymagań określonych w § 4,
  w szczególności nieprawidłowego paragonu fiskalnego, (przez to rozumie się również błędnego, podrobionego, uszkodzonego), nieprzesłanie kodu kreskowego z opakowania Produktu Promocyjnego lub przesłanie kodu uszkodzonego bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.

 4. W przypadku, gdyby okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych, traci on prawo do nagrody.

 5. W przypadku wystąpienia okoliczności niezgodności treści wskazanej w Zgłoszeniu
  a paragonu fiskalnego, Zgłoszenie jest dyskwalifikowane jako naruszające postanowienia Regulaminu, a laureat traci praw do nagrody. W szczególności w przypadku, w którym okazałoby się, że wbrew złożonemu oświadczeniu podczas dokonywania Zgłoszenia, zakup nie obejmował Gostyńskiego Mleka Zagęszczonego lub kawy Astra.

 6. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata o przedstawienie wszystkich zgłoszonych paragonów fiskalnych, jak również kodów kresowych z opakowań Produktów Promocyjnych wskazanych w Zgłoszeniach laureata. Organizator może również wystąpić przedstawienie o kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami i trybem opisanym w § 4 ust. 14-16.

 7. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 8 powyżej i § 4 ust. 14-16, do której przedstawienia zobowiązany został laureat wezwaniem Organizatora w ciągu 2 dni roboczych (data nadania) od otrzymania tego wezwania skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza rezygnację z prawa do nagrody.

 8. Przez brak możliwości kontaktu rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia
  z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem telefonu wskazanym w Zgłoszeniu
  .

 9. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.

 10. W przypadku, w którym laureat nagrody tygodniowej, miesięcznej lub głównej nie spełni warunków opisanych w Regulaminie, nagroda przechodzi na laureata Zgłoszenia rezerwowego wylosowanego do danej nagrody. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z laureatem Zgłoszenia rezerwowego następnego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez laureata. Odpowiednio postanowienie to stosuje się do drugiego i trzeciego laureata Zgłoszenia rezerwowego. Do laureata Zgłoszenia rezerwowego stosuje się wszystkie postanowienia dotyczące laureata.

 11. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

 12. Oświadczenie, o którym mowa w powyższych ustępach może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi być kompletne i podpisane.

 13. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 14. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym laureatom, dalej określanym „zwycięzcom”.


§ 8 Termin wydania Nagród


 1. Nagrody wysyłane są zwycięzcom przesyłką kurierską do 14 stycznia 2019 r. (przez co rozumie się maksymalny termin nadania). Nagroda wysyłana zgodnie z danymi wskazanymi przez zwycięzcę zgodnie z § 7 ust. 3.

 2. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Nagroda Główna wydawana jest w postaci dokumentów przekazania własności pojazdu umożliwiających dokonanie rejestracji i ubezpieczenie OC, które dostarczane są przesyłką pocztową bądź kurierską najpóźniej do dnia 17 grudnia 2018 r. na adres wskazany przez zwycięzcę. Po zarejestrowaniu pojazdu Organizator i zwycięzca ustalą termin przekazania Nagrody. Za miejsce przekazania Nagrody Głównej przyjmuje się siedzibę Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu, chyba że strony ustalą inne miejsce. Koszty związane z dojazdem, noclegiem związane z odbiorem nagrody pokrywa zwycięzca.


§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń


 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 1 lutego 2019 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres Organizatora, First Line Polska sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria kawa z mlekiem zagęszczonym - reklamacja” i zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793) musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.

 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję.

 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.

 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.


§ 10 Postanowienia końcowe


 1. Regulamin, Oświadczenie dostępne są na www.loteriakawazmlekiem.pl. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Przystępując do Loterii Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych – Organizatora Loterii- swoich danych osobowych na potrzeby udziału w Loterii. Przetwarzanie obejmuje w szczególności przeprowadzenie procedury weryfikacji i wyłonienia zwycięzców. Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia uwzględnienie zgłoszenia w Loterii. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń w Loterii, z zastrzeżeniem postanowień ust.9. Przysługuje Uczestnikowi prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również skarga do organu nadzorczego.

 4. Dane osobowe zwycięzców Loterii zostaną przekazane operatorowi pocztowemu,
  który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród.

 5. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych
  jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych następuje na potrzeby przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych i następuje na podstawie Rrozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793). Przetwarzanie trwa wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.

 6. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165.) jest Organizator.

 7. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy

o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165).

 1. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
  o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) jest Organizator.

 2. Przetwarzanie danych osobowych opisanych w § 10 ust.5-8 następuje na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) oraz w dalszym okresie na podstawie przepisów prawa usprawniających organy państwowe
  do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa. Dane zwycięzców będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończyła się Loteria.

 3. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018 poz. 200). Przyznana nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę.

 4. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.

 5. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.

 6. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165).

 7. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 8. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę i w sposób określony w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z Regulaminem Loterii. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.

 9. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego Zgłoszenie z Loterii.
  W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań przez Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do
  nagrody. Wniosek należy kierować na adres e-mail: kontakt@loteriakawazmlekiem.pl w treści wpisując „Loteria kawa z mlekiem zagęszczonym” - usunięcie zgłoszenia”, dane z paragonu fiskalnego wskazane w Zgłoszeniu, datę dokonania Zgłoszenia, którego usunięcie ma dotyczyć.

 10. Na wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego dane osobowe z Loterii. W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań przez Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. Wniosek należy kierować przez stronę internetową Loterii www.loteriakawazmlekiem.pl zgodnie z dostępną na stronie funkcjonalnością.Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia laureata loterii promocyjnej pod nazwą

Kawa z mlekiem zagęszczonym”.Załącznik nr 1
Wzór oświadczenia laureata loterii promocyjnej pod nazwą „Kawa z mlekiem zagęszczonym
”.


OŚWIADCZENIE LAUREATA

LOTERII PROMOCYJNEJ

Kawa z mlekiem zagęszczonym”.

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust.11 Regulaminu.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane
w Regulaminie Loterii.

____________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU


____________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO


____________________________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)


____________________________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)


____________________________________________________________
RODZAJ, SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ*


__________________________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)*______________________________

PODPIS I DATA


Pamiętaj o dołączeniu do Oświadczenia oryginalnego paragonu fiskalnego, z tytułu którego dokonałeś zwycięskiego zgłoszenia do Loterii oraz kodu kresowego z opakowania Produktu Promocyjnego.

*Dotyczy wyłącznie laureatów nagród opisanych w §5 ust. 2 pkt d).

REGULAMIN LOTERII

REGULAMIN

POBIERZ PDF

OŚWIADCZENIE

POBIERZ PDF

DO WYGRANIA

ADRES E-MAIL

TREŚĆ WIADOMOŚCI

wyślij

MASZ PYTANIE? NAPISZ DO NAS!

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie

dotyczące loterii promocyjnej pod nazwą „Kawa z mlekiem

zagęszczonym” przez administratora danych First Line Polska sp.

z o.o. w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedzia 2A tel.: 225080180, adres e-mail: dane@1stline.pl. Rozumiem, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. >>

* Wszystkie pola formularza kontaktowego są obowiązkowe